Internet Risk

While Public Mutual is committed to maintain high security measures to ensure information provided are secure, there are Internet communication risks beyond Public Mutual's control. Please note that communication over the Internet is subjected to the common usual hazards of Internet communications, nor can it be guaranteed that this communication has not been the subject of unauthorised interception of modification.

As a precaution, you should always make sure that your personal computer is secured and protected from unauthorised access and/or virus that may reveal your confidential information to third party. You should also be wary of email scams and attachments that may attempt to steal information about and/or from you.

Public Mutual commitment to excellence extends to all segments of our business, especially our security systems. Keeping your information safe is our top priority.

Please be reminded that Public Mutual does not, and will never request for sensitive/confidential information from our customers online or via e-mail, letters and phone calls/SMS/instant messages.

You are advised to exercise caution when performing your online transactions and ensure your PC and mobile devices are protected with an effective anti-virus / anti-malware software.

Risiko Internet

Walaupun Public Mutual komited untuk mengekalkan langkah keselamatan bagi menjamin maklumat yang diberikan selamat, namun terdapat risiko komunikasi Internet yang di luar kawalan Public Mutual. Sila ambil perhatian bahawa komunikasi melalui Internet adalah tertakluk pada bahaya komunikasi Internet biasa dan komunikasi ini tidak dijamin selamat daripada pintasan pengubahsuaian tanpa kebenaran.

Sebagai langkah keselamatan, anda perlu sentiasa memastikan bahawa komputer peribadi (PC) anda selamat dan dilindungi daripada akses tanpa kebenaran dan/atau virus yang boleh mendedahkan maklumat sulit anda kepada pihak ketiga. Anda juga perlu berwaspada terhadap penipuan e-mel dan lampiran yang cuba mencuri maklumat mengenai dan/atau daripada anda.

Komitmen Public Mutual untuk menjadi yang terbaik merangkumi semua segmen perniagaan kami, terutamanya sistem keselamatan. Adalah menjadi keutamaan kami untuk memastikan maklumat anda selamat.

Anda diingatkan bahawa Public Mutual tidak akan meminta maklumat yang sensitif/sulit daripada pelanggan kami secara dalam talian atau melalui e-mel, surat-menyurat dan panggilan telefon/SMS/pesanan segera.

Anda dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada semasa melakukan urus niaga secara dalam talian dan memastikan PC serta alat mudah alih anda dilindungi dengan perisian antivirus/anti malware yang efektif.

互联网风险

虽然大众信托基金致力于维持高安全性措施,以确保所提供的信息是安全的,但互联网通信风险超出了大众信托基金的控制范围。敬请注意,通过互联网进行的通信受到互联网通信的常见危害,也不能保证此通信没有受到未经授权拦截修改。

作为预防措施,您应时刻确保您的个人电脑受到安全保护,以防止未经授权的取用和/或可能向第三方泄露您机密资料的病毒。您还应该警惕可能试图窃取有关您和/或您的信息的电子邮件诈骗和附件。

大众信托基金承诺将我们的卓越提升到业务的各层面,尤其是我们的安全系统。保证您的资料安全是我们的首要任务。

敬请注意,大众信托基金不会,也绝不会在线或通过电子邮件ˎ信件和电话/短信/即时通讯向我们的客户索取敏感/机密资料。

建议您在进行在线交易时务必保持警惕,并确保您的电脑和移动设备受到有效的防病毒/反恶意软件的保护。